Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT | ZOO-TÁBOR

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikk (1) bekezdésében rögzített

t á j é k o z t a t á s

a „ZOO-TÁBOR 2020” elnevezésű gyermektábor szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) során kezelt személyes adatokról.

1. Adatkezelő adatai, képviselője és elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Pécsi Állatkert Nonprofit Kft.

Adatkezelő Székhelye: 7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Adatkezelő Képviselője: Siptár Dávid ügyvezető

E-mail: igazgato@pecszoo.hu

Telefon: +36 30 486 0223

2. Adatvédelmi és adatbiztonsági felelősök:

A Társaság a Projekt kapcsán adatvédelmi, és egyben adatbiztonsági felelőst jelöl ki. A Társaságnál a Rendelet szerinti adatvédelmi tisztviselő nem működik.

A Projekt adatvédelmi, és adatbiztonsági felelőse: Pap Zsuzsanna projektfelelős.

3. A Társaság által a szolgáltatás szervezése, és lebonyolítása során a résztvevőkről, mint érintettekről, továbbá törvényes képviselőikről kezelt adatok, azok célja, és az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelési tevékenység során kezelt személyes adatok: A foglalkozás résztvevőjének neve, életkora, allergén ételekre való esetleges érzékenysége, valamint a róla készült fényképfelvétel. Továbbá a foglalkozás résztvevője törvényes képviselőjének neve, e-mail lakcíme, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja: a törvényes képviselő neve, lakcíme/számlázási címe vonatkozásában a résztvevő azonosítása, illetve kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés időtartama a 2017. évi CL. törvény 78. § alapján 5+1 év.

A törvényes képviselő nevét, e-mail címé, telefonszámát az adatkezelő kapcsolattartás céljából is kezeli. Ezen adatok vonatkozásában az adatkezelés célja a résztvevő azonosítása, kapcsolattartás a szolgáltatás tárgyát képező foglalkozások lebonyolítása érdekében. Az adatkezelés jogalapja: minden esetben az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve addig az időpontig, amíg a személyes adatra a cél eléréséig szükség van.

A résztvevőről készült fényképfelvétel vonatkozásában az adatkezelés célja rövid, illusztrált beszámoló készítése és közzététele a táborról, mely beszámolót az adatkezelő megjelenítheti a Pécsi Állatkert által üzemeltetett honlapon. Az adatkezelés jogalapja: az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása.

A szolgáltatásban részt vevő gyermek törvényes képviselője a szolgáltatás minél magasabb szintű biztosítása érdekében szóban, vagy írásban önkéntes alapon közölhet az Állatkert személyzetével olyan, a gyermek egészségi állapotával közvetlenül összefüggő (pl. étel- vagy egyéb allergiára, mozgásszervek állapotának sajátosságaira vonatkozó) adatot, amelynek közlését a törvényes képviselő kizárólag az adott szolgáltatás minél szakszerűbb- és személyre szabottabb biztosítása érdekében tartja szükségesnek. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja az Érintett törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott, és magas szintű biztosítása, az adatszolgáltatás címzettje az Adatkezelő azon munkavállalója, aki az érintett projektért felel. Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következménye ezen esetekben a szolgáltatás nem megfelelő színvonalú, a gyermekek számára nem kellően személyre szabott biztosítása. Ezen adatokkal összefüggésben adattovábbítás nem történik, az adatkezelés időtartama a Zoo-táborban történő tartózkodásának napjáig tart.

Az érintett törvényes képviselője a hozzájárulását önkéntesen, konkrétan és egyértelműen azt követően adta az adatkezeléshez, hogy az adatkezelés körülményeiről az adatkezelő megfelelő módon tájékoztatta. Ezt az adatkezelő jelen hozzájárulással megfelelő módon igazolni tudja.

4. Tájékoztatás az érintettek jogairól

A foglalkozáson résztvevő, mint érintett (gyermek esetében törvényes képviselője) jogosult a Társaságtól tájékoztatást kérni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, továbbá jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett (gyermek esetében törvényes képviselője) jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintett törvényes képviselőjét erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását az adatkezelő ugyanolyan egyszerű módon biztosítja, mint annak megadását.

A résztvevő, mint érintett (gyermek esetében törvényes képviselője) jogosult továbbá arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték, illetve ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A résztvevő (gyermek esetében törvényes képviselője), mint érintett jogosult arra, hogy az adatok korlátozását kérje, ha

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett (gyermek esetében törvényes képviselője) igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez

A résztvevőt, mint érintettet (gyermek esetében törvényes képviselőjét) személyes adatainak kezelésével kapcsolatban megilleti a helyesbítéshez, elfeledtetéshez, valamint az adathordozhatósághoz való jog.

A fenti érintetti jogok gyakorlása kapcsán a Társasághoz kell fordulni, amely haladéktalanul, de legfeljebb kettő munkanapon belül írásban válaszol.

A résztvevőt (gyermek esetében törvényes képviselőjét), mint érintettet megilleti a jogorvoslat joga. Amennyiben az érintett panasszal kíván élni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogosult mind az adatkezelőhöz (Pécsi Állatkert Nonprofit Kft. 7635 Pécs, Ángyán János u. 1. e-mail: igazgato@pecszoo.hu Telefon: +36 30 486 0223), mind a felügyeleti hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) panaszt benyújtani, valamint bírósági jogérvényesítéssel élni. Bírósági jogérvényesítés esetén a pert az érintett választása szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg. A törvényszékek elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Családbarát hely ZooLive gomb