Oldal kiválasztása

NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ ÉVES BÉRLET VÁSÁRLÁSA ÉRDEKÉBEN

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. által forgalomba hozott éves bérlet megvásárlása érdekében, továbbá azzal egyidőben kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Ennek során kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat (törvényes képviselőként: gyermekem személyes adatait) az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma (kiskorú esetén neve, címe, illetve törvényes képviselőjének e-mail címe és telefonszáma)

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (kiskorú esetén az érintett törvényes képviselőjének) kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A Pécsi Állatkertbe egy éven át tartó korlátlan számú belépésre jogosító bérlet megvásárlása, a belépés során a jogosult azonosítása az érvényesség ideje alatt

Az adatok tárolásának időtartama: A bérlet érvényességének lejártát követő 30. nap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az adatszolgáltatás elmaradása ellehetetleníti az érintett azonosítását, így a jogosultság igénybe vételét.

A címzettek kategóriái A cég ügyvezetője, illetve a cég ügyfélkörével foglalkozó munkavállalója.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

Hozzájárulok személyes adataim (törvényes képviselőként gyermekem személyes adatainak) fenti célból történő kezeléséhez:

Érintett (törvényes képviselő) aláírása

Családbarát hely ZooLive gomb